Zavolej: +420 724 118 838
Napiš: eshop@kalia.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

KALIA paper, s.r.o.

se sídlem Smetanova 1199/20, 737 01 Český Těšín

IČO: 08776741

DIČ: CZ08776741

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 80789 vedenou Krajským soudem v Ostravě

I.

Vymezení pojmů

Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující pojmy níže uvedený význam:

a) „Obchodní podmínky” tyto obchodní podmínky;

b) „KALIA

název:                                             KALIA paper, s.r.o.

sídlo:                                                          Smetanova 1199/20, 737 01 Český Těšín

IČ:                                                               08776741

DIČ:                                                            CZ08776741

údaj o zápisu ve veřejném rejstříku:   zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 80789 vedenou Krajským soudem v Ostravě;

c) „Kupující” osoba, která nakupuje prostřednictvím Webového rozhraní e-shopu; Spotřebitel nebo Klient;

d) „Spotřebitel” Kupující, který je fyzickou osobou a mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s KALIA nebo s ní jinak jedná;

e) „Klient” fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která s KALIA jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;

f) „Uživatel” osoba, která se registruje na Webovém rozhraní e-shopu a aktivuje tím službu Uživatelský účet;

g) „Smluvní strany” Kupující a KALIA jakožto strany Smlouvy;

h) „Webová stránka” webová stránka dostupná na internetové adrese www.kalia.cz, na které provozuje KALIA svůj e-shop;

i) „Webové rozhraní e-shopu” webové rozhraní Webové stránky, prostřednictvím které KALIA provozuje e-shop;

j) „Uživatelský účet” součást e-shopu zřízena Uživatelem prostřednictvím registrace a zpřístupněna na základě zadání uživatelského jména a hesla;

k) „Objednávka” projev vůle Kupujícího učiněný skrze Webové rozhraní e-shopu, který jednoznačně určuje: druh a množství objednávaného zboží, způsob jeho dodání, způsob platby za něj, místo dodání zboží a údaje Kupujícího a který bezprostředně směřující k uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a KALIA (Objednávka je realizovaná skrze objednávkový formulář);

l) „Smlouva” kupní smlouva uzavřena mezi KALIA a Kupujícím prostřednictvím Webového rozhraní e‑shopu;

m) „E-mailová adresa kupujícího” e-mailová adresa uvedena Kupujícím v Objednávce nebo v Uživatelském účtu;

n) „Provozovna KALIA” provozovna KALIA umístěna na adrese:

Smetanova 1199/20

737 01 Český Těšín;

o) „Bankovní účet KALIA” účet vedený u Československé obchodní banky, a. s., číslo účtu: 287817121/0300;

p) „Občanský zákoník” zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Základní ustanovení

2.1 KALIA je oprávněným provozovatelem a správcem e-shopu dostupného na Webové stránce prostřednictvím Webového rozhraní e-shopu.

2.2 Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti:

a) KALIA a Uživatele související s Uživatelským účtem;

b) vyplývající ze Smlouvy uzavřené mezi KALIA a Kupujícím nebo vzniklé v souvislosti s ní.

2.3 Smluvní strany si mohou ujednat ustanovení odchylná od Obchodních podmínek. Odchylná ujednání Smlouvy mají aplikační přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

III.

Uživatelský účet

3.1 Uživatel má právo založit si pomocí registrace Uživatelský účet. Uživatel si registruje Uživatelský účet tak, že vyplní alespoň povinné registrační údaje v registračním formuláři na Webovém rozhraní e‑shopu, zejména adresu elektronické pošty, uživatelské jméno a zobrazované jméno a heslo a vyjádří souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Uživatelský účet je registrován po kliknutí na „Odeslat registraci“. O založení Uživatelského účtu obdrží Uživatel potvrzení na adresu elektronické pošty. Uživatelský účet je aktivován po kliknutí na odkaz uvedený v e‑mailu dle předchozí věty.

3.2 Přístup k Účtu uživatele je zabezpečen uživatelským jménem a heslem uvedeným Uživatelem při registraci. Uživatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

3.3 Uživatel není oprávněn umožnit využívání Účtu uživatele třetím osobám.

3.4 Má se a to, že údaje uvedené Uživatelem při registraci Uživatelského účtu jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese výhradně Uživatel. Údaje uvedené v Účtu uživatele je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

3.5 Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení KALIA, popřípadě s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.6. KALIA je oprávněna zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, že Uživatel svůj Uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než jeden rok, či v případě, že Uživatel poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

3.7 Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého Uživatelského účtu, a to odesláním písemné žádosti na elektronickou adresu eshop@kalia.cz.

IV.

Předmět Smlouvy

4.1 Předmětem Smlouvy je na straně KALIA povinnost převést na základě Objednávky a v souladu s ní vlastnické právo ke zboží na Kupujícího a zboží mu předat a na straně Kupujícího povinnost převzít zboží a zaplatit za něj KALIA cenu.

V.

Uzavření Smlouvy

5.1 Pro objednání zboží Kupující vybere zboží z nabídky dostupné ve Webovém rozhraní e-shopu a vyplní objednávkový formulář. Formulář zahrnuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní e-shopu),

b) způsobu úhrady kupní ceny zboží,

c) požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

d) nákladech spojených s dodáním zboží,

e) jménu a příjmení Kupujícího, adrese pro doručování, e-mailové adrese (uvedené údaje Kupujícího, který je zároveň Uživatelem jsou vyplňovány automaticky).

5.2 Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní e-shopu je informativního charakteru a KALIA není povinna uzavřít o tomto zboží Smlouvu. Prezentace není nabídkou na uzavření Smlouvy ve smyslu § 1731 Občanského zákoníku.

5.3 Před zasláním Objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Kupující tak má mj. možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky a odstraňovat z elektronického nákupního košíku jednotlivé položky.

5.4 Objednávku odešle Kupující kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Odeslání Objednávky je návrhem Kupujícího na uzavření Smlouvy.

5.5 Kupující je povinen při objednávání zboží uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Kupujícím v Objednávce jsou KALIA považovány za správné.

5.6 KALIA je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výši kupní ceny, předpokládaných nákladech na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

5.7 KALIA neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na E-mailovou adresu kupujícího.

5.8 Smlouva mezi KALIA a Kupujícím vzniká doručením potvrzení Objednávky (akceptací), jež je zasláno ze strany KALIA na E-mailovou adresu kupujícího.

5.9 Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce.

5.10 Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu KALIA, přičemž Spotřebitel má k těmto údajům přístup na základě písemné žádosti.

VI.

Cena zboží a platební podmínky

6.1 Webové rozhraní e-shopu obsahuje seznam zboží nabízeného KALIA k prodeji, a to včetně uvedení jeho ceny. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost KALIA uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

6.2 Společně s cenou je Objednatel povinen zaplatit KALIA náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li výslovně uvedeno jinak, cenou se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí i náklady spojené s dodáním a balením zboží.

6.3 Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a KALIA si neúčtuje žádné další poplatky vyjma smluvní přepravy.

6.4 KALIA je oprávněna požadovat uhrazení celé ceny zboží nebo zálohy ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.5 Cenu zboží může Kupující uhradit jedním z následujících způsobů:

a) v hotovosti při osobním odběru v Provozovně KALIA;

b) v hotovosti dobírkou při doručení zboží v místě určeném Kupujícím v Objednávce (v případě zaslání zboží v souladu s odst. 7.1 písm. b) Obchodních podmínek);

c) bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay;

d) bezhotovostně bankovním převodem na Bankovní účet KALIA.

6.6 KALIA si vyhrazuje právo rozhodnout, že některý ze způsobu úhrady uvedený v písmenech b) a c) odst. 6.5 Obchodních podmínek nelze využít.

6.7 Způsob úhrady kupní ceny si Kupující volí v Objednávce. Po odeslání Objednávky je možné vybraný způsob úhrady změnit pouze se souhlasem KALIA.

6.8 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby prostřednictvím platební brány GoPay je kupní cena splatná uzavřením Smlouvy. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupní cena splatná ve lhůtě 10 dnů od uzavření Smlouvy. Pokud Kupující nezaplatí cenu zboží ve stanoveném termínu, má se za to, že Kupující odstoupil od Smlouvy, ledaže projevil jinou vůli.

6.9 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem obdrží Kupující nejpozději v e-mailu s potvrzením Objednávky variabilní symbol. Kupující je povinen uvést tento variabilní symbol při úhradě kupní ceny.

6.10 V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Bankovní účet KALIA, nebo na účet, na který je částka odesílána automaticky.

6.11 KALIA je oprávněna, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky ve smyslu čl. 5.6 Obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Kupující musí zaplatit kupní cenu navzdory tomu, že dosud neměl možnost si zboží prohlédnout, neboť dle těchto Obchodních podmínek je ujednán takový způsob předání zboží, který možnost prohlídky vylučuje.

6.12 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté ze strany KALIA Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.13 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví KALIA ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. KALIA je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví KALIA Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na E-mailovou adresu kupujícího.

6.14 Podle zákona o evidenci tržeb je KALIA povinna vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinna zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VII.

Dodací podmínky

7.1 Kupující si může vybrat jeden z následujících způsobů dodání zboží:

a) osobní odběr v Provozovně KALIA;

b) zaslání zboží prostřednictvím dopravce na místo uvedené Kupujícím v Objednávce;

c) vyzvednutí zboží na výdejním místě služby Zásilkovna vybraném z nabídky Kupujícím.

7.2 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3 Je-li KALIA podle Smlouvy povinna dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě osobního odběru je Kupující povinen převzít zboží do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl ze strany KALIA vyrozuměn o tom, že zboží je připraveno k převzetí. KALIA o tomto vyrozumí Kupujícího na E-mailovou adresu kupujícího.

7.4 Jestliže je sjednán způsob dodání zasláním, splní KALIA svou povinnost předat zboží Kupujícímu předáním prvnímu dopravci. Je-li však Kupujícím Spotřebitel, splní KALIA svou povinnost předat mu zboží okamžikem, kdy Kupující zboží získá do fyzického držení.

7.5 KALIA či dopravce jsou oprávněni požadovat před odevzdáním věci předložení průkazu totožnosti (např. občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení identifikačního průkazu může KALIA či dopravce odmítnout zboží vydat.

7.6 V případě, že z důvodů na straně Kupujícího je nutné doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.7 Nepřevezme-li Kupující zboží v době dle odstavce 7.3 Obchodních podmínek, zašle mu KALIA oznámení o prodlení na E-mailovou adresu kupujícího, v němž vyznačí přiměřenou dodatečnou lhůtu pro převzetí zboží. Po marném uplynutí této lhůty je Kupující povinen KALIA zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 20 Kč za každý den prodlení, maximálně však 3.000 Kč. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Kupujícího v nezbytně nutné výši je KALIA oprávněna započíst vůči zaplacené ceně zboží.

7.8 KALIA je povinna dodat zboží a umožnit Kupujícímu s ním nakládat nejpozději do 15 pracovních dnů od uzavření Smlouvy, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání a pokud tyto Obchodní podmínky nestanoví jinak. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, KALIA zboží odešle nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

7.9 V případě bezhotovostní platby je KALIA povinna dodat zboží Kupujícímu nejpozději do 15 pracovních dnů od splnění povinnosti Kupujícího zaplatit cenu zboží, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, KALIA zboží odešle nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne splnění povinnosti Kupujícího zaplatit cenu zboží.

7.10 Nesplní-li KALIA svou povinnost dodat zboží ve lhůtě stanovené v těchto Obchodních podmínkách, vyzve ji Kupující k dodání v dodatečné lhůtě odpovídající daným okolnostem. Nedodá-li KALIA zboží v této dodatečné lhůtě, je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit.

7.11 Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle KALIA Kupujícímu zpravidla společně se zbožím, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží Kupujícím.

7.12 Ztráta nebo poškození zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na Kupujícího, nezbavují Kupujícího povinnosti zaplatit cenu zboží, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo opomenutím KALIA.

7.13.      KALIA neodpovídá v případě závazně dohodnutých lhůt za zpoždění dodávek zboží způsobené vyšší mocí a událostmi, které KALIA značně ztíží nebo znemožní dodávky a které KALIA nezavinila. Za případy vyšší moci jsou považovány zejména mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, úřední nařízení, případně jiné nepředvídatelné překážky, a to i pokud nastanou u dodavatelů KALIA a jejich subdodavatelů. Takové skutečnosti opravňují KALIA k odložení dodávky zboží o dobu trvání překážky. Stane-li se dodání v důsledku výše uvedených skutečností pro KALIA nemožným nebo neuskutečnitelným, je KALIA oprávněna od Smlouvy odstoupit.

VIII.

Práva z vadného plnění

8.1 Ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek a ustanovení Reklamačního řádu KALIA se vztahují pouze na Spotřebitele. Práva z vadného plnění Kupujících, kteří nejsou při uzavírání Smlouvy Spotřebiteli, se řídí obecně závaznými právními předpisy.

8.2 Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

8.3 KALIA odpovídá Spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména pak, že zboží v době, kdy je Spotřebitel převzal:

a) má vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které KALIA nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné KALIA či výrobcem;

b) se hodí k účelu, který pro jeho použití KALIA uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá;

c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.4 Ustanovení dle odst. 8.3 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.5 Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

8.6 Práva z vadného plnění uplatňuje Spotřebitel u KALIA na adrese Provozovny KALIA, která je zároveň sídlem a místem podnikání KALIA.

8.7 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností KALIA za vady upravuje Reklamační řád KALIA, který tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.

IX.

Právo Spotřebitele na odstoupení od Smlouvy

9.1 Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření Smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

9.2 Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít Vzorový formulář odstoupení od smlouvy poskytovaný KALIA, jenž tvoří přílohu č. 2 Obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel zaslat na adresu Provozovny KALIA, která je zároveň sídlem KALIA:

KALIA paper, s.r.o.

Smetanova 1199/20

737 01 Český Těšín

nebo na e-mailovou adresu KALIA eshop@kalia.cz.

9.3 Pokud Spotřebitel odstoupí od Smlouvy dle čl. 9.1 Obchodních podmínek, Smlouva se od počátku ruší. Zboží musí být KALIA zasláno zpět do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží KALIA, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.4 Pokud Spotřebitel odstoupí od Smlouvy dle čl. 9.1 Obchodních podmínek, vrátí KALIA peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je KALIA od Spotřebitele přijala. KALIA je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté Spotřebitelem již při vrácení zboží Spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel souhlasí a nevzniknou-li mu tím další náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, KALIA není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než jí Spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zaslal zboží zpět KALIA.

9.5 Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který KALIA nabízí, vrátí KALIA Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9.6 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.

9.7 Spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je KALIA oprávněna jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

9.8 Je-li společně se zbožím poskytnut Spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi KALIA a Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu se zbožím vrátit KALIA i poskytnutý dárek.

X.

Ochrana osobních údajů

10.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je upravena v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

XI.

Ukládání cookies

11.1 Ukládání cookies je upraveno v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

XII.

Jiná práva a povinnosti Smluvních stran

12.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží.

12.2 KALIA prohlašuje, že není ve vztahu ke Spotřebiteli vázána žádnými kodexy chování.

12.3 Přístup na Webovou stránku je pro Kupujícího bezplatný, Webovou stránku Kupující navštěvuje a užívá na vlastní odpovědnost, přičemž je zejména povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy. KALIA si vyhrazuje právo zamezit přístup na Webovou stránku každému, kdo porušuje pravidla stanovená těmito Obchodními podmínkami.

12.4 KALIA neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s využitím Webové stránky, užitím informací nebo stahováním údajů z Webové stránky z důvodu technických chyb a chyb výpočetní techniky, chyb v údajích, přerušení nebo zpoždění v provozování serveru, počítačového viru, ztráty zisku nebo dat Kupujícího, z důvodu neoprávněného přístupu k přenosům či datům Kupujícího a jejich změny či jiné ztráty.

12.5 Kupujícímu může být doručováno na E-mailovou adresu kupujícího.

12.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

12.7 Kupující tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XIII.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

13.1 Spotřebitel má právo obrátit se na KALIA se žádostí o nápravu (e-mailem na eshop@kalia.cz), pokud není spokojený se způsobem, kterým KALIA vyřídila jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že KALIA porušila jeho práva. Pokud KALIA odpoví na tuto žádost negativně nebo pokud na ni neodpoví, má Spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu u subjektu alternativního řešení sporů (dále též jen „subjekt ARS“) podle zákona č. 634/1992 Sb. Subjekty ARS jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle ustanovení § 20f zákona č. 634/1992 Sb. Návrh může Spotřebitel podat způsobem uvedeným v ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb. Seznam subjektů ARS je možné nalézt na stránce Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz. Takovým subjektem je např. Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

13.2 Spotřebitel, který má bydliště v jiném členském státě Evropské unie, v Norsku nebo na Islandu, je oprávněn podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s KALIA prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi svého bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

13.3 K řešení spotřebitelských sporů mezi KALIA a Spotřebitelem může Spotřebitel využít i Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

13.4 KALIA je k prodeji zboží oprávněna na základě živnostenského oprávnění.

13.5 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

XIV.

Závěrečná ustanovení

14.1 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odesláním Objednávky Kupující potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a že s jejich ustanoveními souhlasí.

14.2 Znění Obchodních podmínek může KALIA měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Aktuální znění Obchodních podmínek KALIA zveřejňuje na Webové stránce.

14.3 Je-li některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto tohoto ustanovení se použije ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Na ustanovení těchto Obchodních podmínek se v případě pochybností hledí spíše jako na platné než jako na neplatné.

14.4 Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 13. 2. 2020 a nahrazují předchozí znění Obchodních podmínek.

14.5 Kontaktní údaje KALIA:

Korespondenční adresa:

KALIA paper, s.r.o.

Smetanova 1199/20

737 01 Český Těšín

E-mail: eshop@kalia.cz

Telefon: +420 558 746 151, +420 607 014 460

Přílohy Obchodních podmínek:

- č. 1 Reklamační řád

- č. 2 Vzorový formulář odstoupení od smlouvy